Przejdź do treści

Regulamin Gry Miejskiej „Stop hejt”

Organizatorem interaktywnej miejskiej gry detektywistycznej „Twój głos ma znaczenie”  jest Partnerstwo dla Dzieci Pragi Południe 4.0. Projekt współfinansowany jest ze środków miasta stołecznego Warszawy w ramach programu Lokalny System Wsparcia.

 

 1. Gra odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2021 r. w godzinach 15:00-18:00 w przestrzeni publicznej miasta Warszawy dzielnica Praga Południe.
 2. Miejsce gry to okolice ulicy Zbaraskiej.
 3. Gra organizowana jest w godzinach 15:00-18:00, przy czym karty startowe będą rozdawane do godziny 17:00. Przewidywany czas trwania gry dla uczestnika to 60 min.
 4. Aby wziąć udział w grze należy się zarejestrować. Rejestracji można dokonać przez formularz online: https://forms.gle/rtWSnrHZZesSXRiW9 lub na stracie.
 5. Wszyscy uczestniczą w aktywności na własną odpowiedzialność. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie pełnoletnich uczestników gry oraz następstwa z niego wynikające. W przypadku osób niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów.
 6. Każdy kto uczestniczy w „Grze”, zobowiązany jest do przestrzegania zapisów niniejszego regulaminu i bezpieczeństwa epidemiologicznego.
 7. W „Grze” NIE MOGĄ brać udziału osoby:· z objawami infekcji tj. kaszlem, gorączką (powyżej 37,5°C), bólami mięśni, trudnościami z oddychaniem itp., będące na kwarantannie, które w ciągu ostatnich 14 dni przebywały w miejscu, gdzie występuje koronawirus, lub miały kontakt z osobą zakażoną.
 8. Każdy uczestnik imprezy przed wejściem na teren imprezy musi zdezynfekować ręce. Środki do dezynfekcji zapewnia Organizator. Dozowniki z płynem dezynfekcyjnym umieszczone będą na stolikach w punktach z zadaniami.
 9. Uczestnicy gry mają obowiązek zachowanie dystansu społecznego pomiędzy innymi grupami uczestników tj. 2 metry. Nie dotyczy to osób przebywających i zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym.
 10. Przedmioty użyte przez uczestników „Gry” są biodegradowalne i dedykowane każdorazowo uczestnikowi zabawy, oznacza to, że poza animatorem i uczestnikiem, nikt inny nie będzie korzystał z tych materiałów.
 11. Regulamin „Gry” udostępniony jest na stronie wydarzenia na FB oraz w miejscu startowym imprezy.
 12. Wzięcie udziału w interaktywnej grze miejskiej równoznaczne jest z akceptacją przez uczestnika jej regulaminu.
 13. Każda osoba decydująca się na udział w „Grze”, przed przystąpieniem do niej, podpisuje oświadczenie Covid i  podając w nim swoje dane: swoje imię i nazwisko oraz maila, na wypadek konieczności powiadomienia o kontakcie z zakażoną osobą.

 Postępowanie w przypadku wystąpienia objawów zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2 u uczestnika wydarzenia.

 1. Osoba biorąca udział w imprezie, u której objawy mogą wskazywać na zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2, np. takie jak gorączka, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem, powinna być niezwłocznie oddzielona od innych osób w wyznaczonym do tego celu miejscu lub odesłana do domu transportem indywidualnym.
 2. Należy ustalić obszar, w którym poruszała się i przebywała osoba z niepokojącymi objawami, przeprowadzić rutynowe sprzątanie oraz zdezynfekować powierzchnie.

3. Każda osoba, która ma wiedzę o takiej sytuacji powinna powiadomić organizatora  Stowarzyszenie Gradiam kontaktując się z jego przedstawicielem Szymona Wach pod numerem telefonu 510 236 861.

 1. W takim przypadku Organizator niezwłocznie powiadamia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego („Sanepid’): PSEE w m st. Warszawie, ul. Jana Kochanowskiego 21,  01-864 Warszawa, tel. 22 250 01 15.
 2. Organizator niezwłocznie ustala i przekazuje do Sanepidu dane osoby zakażonej oraz osób, które miały bezpośredni kontakt z osobą zakażoną w okresie występowania u niej objawów choroby (kaszel, gorączka, duszności).
 3. Na podstawie otrzymanych informacji Sanepid ocenia ryzyko wynikające z rodzaju kontaktu i decyduje o ewentualnym zarządzeniu kwarantanny domowej u wybranych osób lub przekaże inne wytyczne. Sanepid z osobami wytypowanymi będzie się kontaktował bezpośrednio.
 4. Osoba, której dotyczy sytuacja po uzyskaniu diagnozy lub innych wskazówek powinna poinformować Organizatora o tym, czy jest zakażona korona wirusem SARS-CoV-2.
 5. Działania Organizatora będą podejmowane w taki sposób, aby tożsamość osoby, u której potwierdzono przypadek zakażenia, nie została ujawniona.

 

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych osób korzystających z działań prowadzonych w ramach projektu PARTNERSTWO DLA DZIECI PRAGI POŁUDNIE 4.0

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:
Administratorem danych osobowych jest w świetle przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) Stowarzyszenie Gradiam w Piasecznie (Administrator). Dane kontaktowe Administratora: 05-500 Piaseczno, Malinowa 7, 510 236 861.

Dane osobowe klientów są zbierane w związku z organizacją gry terenowej „Twój głos ma znaczenie” organizowanej 27.06 2021r. W przestrzeni miejskiej Warszawy oraz przeciwdziałaniem, zwalczaniem, a w szczególności zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 są przetwarzana w celu :

 • wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym – (zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. e RODO)
 • ochroną interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego (podstawa prawna art. 9 ust. 2 lit. i RODO );

w związku z:

 • Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;
 • Ustawą z dnia 2 marca 2020 r.  o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz wytycznymi i zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego wydanymi na podstawie art. 17 ww. ustawy.

Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami prawa jest obowiązkowe i niezbędne  do wykonywania przez Administratora ww zadań. Odmowa ich podania uniemożliwi wykonywanie tych obowiązków przez naszą organizację. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani automatycznemu podejmowaniu decyzji.
W zależności od wskazanej podstawy dane będą przechowywane do dwóch miesięcy od daty realizacji zadania tj.  do dnia 31 sierpnia 2021 r. Po tym czasie dane przechowywane w formie papierowej zostaną zniszczone.

Organizator nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
Organizator może udostępniać dane osobowe jeśli będzie się to wiązało z realizacją uprawnienia bądź obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku

W związku z regulacjami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych udzielam następującym organizacjom:

– Stowarzyszenie “Wspólne Podwórko” z siedzibą w Warszawie 03-815 przy ul. Chodakowskiej 19/31, (Numer Krs: 0000209533,)

– Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego z siedzibą w Warszawie, ul. Kredytowa 1a/13 (Numer Krs: 0000134684)

– Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci „SZANSA” Warszawa Ochota z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 79 (Numer Krs: 0000079758)

– Stowarzyszenie Gradiam z siedzibą w Piasecznie ul. Malinowa 5 (Numer Krs:0000663204)

nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa wielokrotnego wykorzystywania zdjęć zawierających wizerunek mój i mojego dziecka, uczestniczącego w GRZE MIEJSKIEJ organizowanej przez PARTNERSTWO DLA DZIECI PRAGI POŁUDNIE 4.0, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda ta obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć za pośrednictwem dowolnego medium, wyłącznie w celu informacyjnym i promocyjnym dotyczącym realizacji projektu PARTNERSTWO DLA DZIECI PRAGI POŁUDNIE 4.0.