O projekcie

Projekt PARTNERSTWO DLA DZIECI PRAGI POŁUDNIE 3.0 jest kontynuacją projektów „Partnerstwo dla Dzieci Pragi Południe” i “Partnerstwo dla Dzieci Pragi Południe 2.0”, współrealizowanych ze środków m.st. Warszawy w latach 2013-2015 i 2015-2017.

Projekt powstał w 2013 roku przy współpracy zrzeszonych w konsorcjum pięciu organizacji pozarządowych oraz Klubu Sportowego „Drukarz”, działających na terenie dzielnicy Praga Południe na rzecz dzieci i młodzieży. Aktualnie konsorcjum tworzą cztery organizacje: Stowarzyszenie “Wspólne Podwórko” – Lider projektu, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Centrum Aktywności Lokalnej i Oddział Terenowy Rozwijania Aktywności Dzieci SZANSA.

Celem projektu jest przede wszystkim wyrównanie szans edukacyjnych oraz społecznych dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat zamieszkujących dzielnicę Praga Południe. Bazując swoje działania na doświadczeniu z poprzednich lat zakładamy poprawę ocen i frekwencji szkolnej, kompetencji społecznych dzieci i młodzieży i ich rodzin, przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom i zachowaniom wśród dzieci i młodzieży, jakimi są przemoc rówieśnicza i nadużywanie substancji psychoaktywnych. Zadanie ma również na celu rozwój współpracy instytucji publicznych i organizacji pozarządowych w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia na terenie Pragi – Południe.

W ramach projektu, wsparcie edukacyjne, psychologiczne oraz socjalne, a także możliwość uczestniczenia w atrakcyjnych zajęciach pozalekcyjnych, sportowych, wycieczkach i wyjazdach otrzyma 600 osób (dzieci i młodzieży). Połowę odbiorców będą stanowiły dzieci ze szkół objętych programem rewitalizacji – uczniowie Szkoły Podstawowej nr 72, Szkoły Podstawowej nr 255 oraz Szkoły Podstawowej nr 60.

Od 2016 roku “Partnerstwo dla Dzieci Pragi Południe” współpracuje z działającym na terenie Dzielnicy Praga – Południe Konsorcjum pn. “Rodzina Wspólna Sprawa” skierowany dla rodzin z dziećmi w wieku 0-6 lat, tworząc komplementarny Lokalny System Wsparcia w Dzielnicy.